Search again

Found: 224  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"นายรอบรู้" Asean guide หอมกลิ่นดอกจำปา เสน่าหาลาวใต้ / รุ่งโรจน์ จุกมงคล.
Author
รุ่งโรจน์ จุกมงคล.
Published
กรุงเทพฯ : สารคดี , 2557.
Call Number
915.94 ร428น 2557
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
100 ชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า / ผู้เรียบเรียง ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท ; ภาพประกอบ ภาณุพงศ์ ชูอรุณ.
Author
ชูชาติ ชุ่มสนิท.
Published
กรุงเทพฯ : อันพู, 2555.
Call Number
959.3 ช412ห 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
100 เมืองสวยในเอเชีย / กาญจนา หงษ์ทอง.
Author
กาญจนา หงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2556.
Call Number
915 ก232ร 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน / ธวัลกร ฉัตราธรรม.
Author
ธวัลกร ฉัตราธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556.
Call Number
341.2473 ธ1711ร 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์ / ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
Author
ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
Call Number
341.2473 ช132ห 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม / สุกัญญา มกราวุธ.
Author
สุกัญญา มกราวุธ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
Call Number
341.2473 ส4111ห 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน / จุลนภ ศานติพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].
Author
จุลนภ ศานติพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
Call Number
920.059 จ475ส 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน / สุวิทย์ ตราสุวรรณ์ บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซีส มีเดียคอม, 2555.
Call Number
341.247 ห27 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558 / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
Author
กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
Call Number
341.2473 ก274ห 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน / กานธนิกา ชุณหะวัต, รตี พร้อมพรชัย, อำภา อินทร์พลับ.
Author
กานธนิกา ชุณหะวัต.
Published
กรุงเทพฯ : Feel good, 2557.
Call Number
331.702 ก254ป 2557
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
AEC Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บุญชัย ใจเย็น
Author
บุญชัย ใจเย็น
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.
Call Number
341.2473 บ432อ 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / อณฎณ เชื้อไทย.
Author
อณฎณ เชื้อไทย.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.
Call Number
337.159 อ143อ 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
Amazing asean กัมพูชา / วรศักดิ์ จรุงรัตนาพงศ์.
Author
วรศักดิ์ จรุงรัตนาพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2556.
Call Number
915.96 ว178อ 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
Amazing asean พม่า / พิภพ บุษราคัมวดี.
Author
พิภพ บุษราคัมวดี.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก อัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
Call Number
915.91 พ366อ 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
Amazing asean ลาว / ชาธร โชคภัทระ.
Author
ชาธร โชคภัทระ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2556.
Call Number
915.94 ช247อ 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles