Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คนเมือง ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่ พ.ศ. 2317-2553 / ธเนศวร์ เจริญเมือง
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง
Published
เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคเหนือ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน ? / สุจิตต์ วงษ์เทศ
Author
สุจิตต์ วงษ์เทศ
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
ชุดกิจกรรมที่ 4 ย้อนรอยล้านนาไทยในอดีต / เพ็ญศรี ทับทิม
Author
เพ็ญศรี ทับทิม
Published
เชียงใหม่ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ, 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
ซาวห้าปีขวบเข้า หมู่เฮาชาวพื้นบ้านล้านนา / ภูเดช แสนสา บรรณาธิการ.
Published
เชียงใหม่ : ชมรมพื้นบ้านล้านนา, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานเมืองพะเยา / เฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี
Author
เฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี
Published
เชียงใหม่ : นครพิงค์การพิมพ์, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
ทำเนียบพ่อครู แม่ครูในจังหวัดเชียงใหม่
Published
เชียงใหม่ : เทศบาลนครเชียงใหม่, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และ สำนักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
ประวัติศาสตร์ล้านนา / สรัสวดี อ๋องสกุล
Author
สรัสวดี อ๋องสกุล
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ / ภูเดช แสนสา
Author
ภูเดช แสนสา
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
ประเพณีมีเมียกะเหรี่ยง / สังคีต จันทนะโพธิ
Author
สังคีต จันทนะโพธิ
Published
กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2554.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image

image
พระพุทธรูปในล้านนา / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
Author
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
Published
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ตะวันเหนือ, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
พระเจ้าไม้ล้านนา / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Author
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Published
กรุงเทพฯ : สีสันพรรณไม้, 2554.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
พลวัตเศรษฐกิจบนที่สูง : การค้ากับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ / ประสิทธิ์ ลีปรีชา.
Author
ประสิทธิ์ ลีปรีชา.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
ภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่ / สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles