Search again

Found: 5,205  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา" : หนังสือประกอบการสัมมนา ; วันที่ 27 มกราคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Author
การสัมมนา "กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่นจุดเปลี่ยนการพัฒนา"
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2548
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
"การกำหนดให้การมีส่วนร่วในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเปนความผิดอาญา" :
Author
ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี
Published
กรุงเทพฯ :
Location
สำนักหอสมุด

image
"การผลิตต้นกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" : เอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกวิจัย ; วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2549 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...
Author
การสัมมนาเรื่อง "การผลิตต้นกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
"การเมือง"ของ"รัฐ"และ"ท้องถิ่น"ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = Proceedings of the 11 th national...
Author
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ... [และอื่นๆ], 2553.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม" = Politics and environmental crisis : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ; 5-7 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
Author
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า "การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม"
Published
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
Location
สำนักหอสมุด

image
"การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน " : สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ; วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
การสัมมนาเรื่อง "การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน "
Published
เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" : การจัดประชุมทางวิชาการ ; 20 - 21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะกรร...
Author
การประชุมทางวิชาการ "ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" :
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546?
Location
สำนักหอสมุด

image
"ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล" ; 18 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Author
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย :
Published
นครราชสีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552
Location
สำนักหอสมุด

image
"ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ" : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ; ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ้นทรา กรุงเทพมหานคร / สถาบันพระปกเกล้า
Author
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า "ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ" :
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
"นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก" ในการสัมมนาสามสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 5 : รายงานการประชุมวิชาการ ; วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุ...
Author
รายงานการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก" ในการสัมมนาสามสภามหาวิยาลัย
Published
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2557.
Location
สำนักหอสมุด

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles