Search again

Found: 311  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
กรณีศึกษาการสื่อสารภายในครอบครัวของประชาชนในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ปริญญานิพนธ์ / ภมรา ไชยมงคล
Author
ภมรา ไชยมงคล
Published
เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2547

image
กรณีศึกษางานในแผนกบัญชี ของบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง(1988) / มานพ สุขเจริญ.
Author
มานพ สุขเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538.

image
กระบวนการขายงานโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด : ปริญญานิพนธ์ / ผกามาศ ปัญญาคำ
Author
ผกามาศ ปัญญาคำ
Published
เชียงใหม่ : โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2546

image

image
การก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ Cape Seal / ฉัตรชัย อยู่ประสิทธิ์
Author
ฉัตรชัย อยู่ประสิทธิ์.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2544

image
การตรวจหาพลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคริดสีดวงทวาร / ลาวัลย์ สุโรพันธ์.
Author
ลาวัลย์ สุโรพันธ์.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2540.

image
การบริหารการจัดการการผลิตเลนส์เพื่อการส่งออกของบริษัทโฮยา / พิกุล เขื่อนคำแสน.
Author
พิกุล เขื่อนคำแสน.
Published
เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538.

image

image
การประดิษฐ์ท่าฟ้อนนาฏลีลาล้านนามหาสงกรานต์เทวี (กรณีศึกษาเฉพาะนางสงกรานต์วันพฤหัสบดี) / นันทริกา นักการีย์
Author
นันทริกา นักการีย์.
Published
เชียงใหม่ : คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545

image
การประดิษฐ์ท่าฟ้อนนาฏลีลาล้านนามหาสงกรานต์เทวี (กรณีศึกษาเฉพาะนางสงกรานต์วันพุธ) / ศศิพรรณ อินตา
Author
ศศิพรรณ อินตา.
Published
เชียงใหม่ : คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545

image
การประดิษฐ์ท่าฟ้อนนาฏลีลาล้านนามหาสงกรานต์เทวี (กรณีศึกษาเฉพาะนางสงกรานต์วันศุกร์) / สมฤทัย เถาทอง
Author
สมฤทัย เถาทอง.
Published
เชียงใหม่ : คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545

image
การประดิษฐ์ท่าฟ้อนนาฏลีลาล้านนามหาสงกรานต์เทวี (กรณีศึกษาเฉพาะนางสงกรานต์วันอังคาร) / รุ่งทิวา มีของ
Author
รุ่งทิวา มีของ.
Published
เชียงใหม่ : คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545

image
การประดิษฐ์ท่าฟ้อนนาฏลีลาล้านนามหาสงกรานต์เทวี (กรณีศึกษาเฉพาะนางสงกรานต์วันเสาร์) / โสภิดา คำผุย
Author
โสภิดา คำผุย.
Published
เชียงใหม่ : คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545

image
การประดิษฐ์ท่าฟ้อนนาฏลีลาล้านนามหาสงกรานต์เทวี (กรณีศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์) / ยุวดี กินรี
Author
ยุวดี กินรี.
Published
เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles