Found: 50  Titles

Show:   Per Page
image
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ชื่อเรื่อง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ:
Location
สำนักหอสมุด
Computer File Loading...

image
การคิดเชิงอนาคต เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ:
Location
สำนักหอสมุด
Computer File Loading...

image
การคิดเชิงสร้างสรรค์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ:
Location
สำนักหอสมุด
Computer File Loading...

image
การคิดเชิงกลยุทธ์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ:
Location
สำนักหอสมุด
Computer File Loading...

image
การคิดเชิงบูรณาการ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรกุงเทพฯ:
Location
สำนักหอสมุด
Computer File Loading...

image
การคิดเชิงประยุกต์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ:
Computer File Loading...

image

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / กุลชลี พวงเพ็ชร์.
Author
กุลชลี พวงเพ็ชร์.
Published
ลพบุรี :
Call Number
658.3 ก472ก 2563
Location
สำนักหอสมุด

image
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน = Strategic staffing in an era of disruption / สุธินี ฤกษ์ขำ.
Author
สุธินี ฤกษ์ขำ.
Published
กรุงเทพฯ :
Call Number
658.3 ส443ก 2564
Location
สำนักหอสมุด

image
การวิจัยทางธุรกิจ / กุลชลี พวงเพ็ชร์.
Author
กุลชลี พวงเพ็ชร์.
Published
ลพบุรี :
Call Number
650.072 ก472ก 2563
Location
สำนักหอสมุด

image
การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ = Optimization and its application / คมกฤต เล็กสกุล.
Author
คมกฤต เล็กสกุล.
Published
กรุงเทพฯ :
Call Number
515.1 ค161ก 2563
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การคิดเชิงประยุกต์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ:
Location
สำนักหอสมุด
Computer File Loading...

image
การคิดเชิงสังเคราะห์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ:
Location
สำนักหอสมุด
Computer File Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles