Search again

Found: 729  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนาม = Field methods in linquistics / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
Author
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
Call Number
410.72 ส427ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การท่องเที่ยวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือ / สินธุ์ สโรบล บรรณาธิการ
Author
สินธุ์ สโรบล.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารการศึกษาในคลื่นความเปลี่ยนแปลง / อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ
Author
อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ.
Published
บุรีรัมย์ : วินัย, 2547
Call Number
371.14 อ9115ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่ / โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
Author
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น), 2545
Call Number
658.3 ป1711ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารสมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทย / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์
Author
รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2547
Call Number
658 ร42ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic managment concept / เฟร็ด อาร์ เดวิด ผู้แต่ง ; สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ผู้แปลและเรียบเรียง
Author
เดวิด, เฟร็ด อาร์.
Published
กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2546
Call Number
658.4012 ด573ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารและพฤติกรรมองค์การ = Management and organizational behavior / สมยศ นาวีการ
Author
สมยศ นาวีการ.
Published
กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2546
Call Number
658.4 ส16ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารโครงการ / ประชุม รอดประเสริฐ
Author
ประชุม รอดประเสริฐ.
Published
กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2539.
Call Number
658.404 ป1711ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน
Author
มยุรี อนุมานราชธน.
Published
กรุงเทพฯ : คนึงนิจการพิมพ์, 2546.
Call Number
658.404 ม164ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การปกครองเมืองในสังคมไทย กรณีไทยใหม่เจ็ดศตวรรษ / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Published
เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์, 2540.
Call Number
959.3 ธ155ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การปฏิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
Author
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
Call Number
352.63 ค1411ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การประกันคุณภาพ : เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี / บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
Author
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. บัณฑิตวิทยาลัย.
Published
อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2541
Call Number
378.155 ร22ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การประกันคุณภาพการศึกษา / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
Author
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Published
เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, [254-]
Call Number
378.1 ร22ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
Author
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
Published
กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2543
Call Number
378.05 อ44ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ" ; ณ วิหารหลวงวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 29-30 พฤศจิกายน 2542 / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, มหาจุฬาลงกรณราชว...
Author
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ"
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles