Search again

Found: 27  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กวีกานท์ ''58 จงรักภักดิ์อาลัย / ผู้เขียน, นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 (58E101) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ; บรรณาธิการ ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์.
Author
ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2562.
Call Number
895.911 ก325 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การฝึกพูดแบบเดล คาร์เนกี / Liu Yongqing, เขียน ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, แปล.
Author
หลิว, หย่ง เซิง.
Call Number
808.5 ห173ก 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คิดๆ เขียนๆ / นิตยา ธัญญพาณิชย์.
Author
นิตยา ธัญญพาณิชย์.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2562.
Call Number
808.066 น346ค 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
จุลสารลายไทย 2562 / ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก.
Published
กรุงเทพ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออกฯ, 2562.
Call Number
809 จ478 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
นิราศหนองคาย และวรรณคดี 5 เรื่อง/ หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์).
Author
พัฒนพงศ์ภักดี
Call Number
895.911 น372 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ประพันธศาสตร์ของความหลัง : ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา = Poetics of the past: Cultural memory and literrary studies/ นัทธนัย ประสานนาม.
Author
นัทธนัย ประสานนาม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2562.
Call Number
895.91 น114ป 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา.
Author
อรรถยา สุวรรณระดา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
895.609 อ177ป 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น / ครูกู เขียน ; จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต, ถ่ายภาพประกอบ.
Author
ภูวณัฏฐ์ แท่นวัฒนกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
Call Number
895.914 ภ417ป 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
พรหมลิขิต รอมแพง.
Author
รอมแพง.
Published
กรุงเทพฯ แฮปปี้ บานานา 2562.
Call Number
895.913 ร196พ 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
พระจันทร์สองสี / สนิท บุญฤทธิ์.
Author
สนิท บุญฤทธิ์.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2562.
Call Number
895.911 ส15พ 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
พระลัก พระลาม (สยามพากย์) ภาคที่ 2 / จัดทำโดย ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; บรรณาธิการ, อาทิตย์ ดรุนัยธร.
Author
อาทิตย์ ดรุนัยธร.
Published
ขอนแก่น : ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562.
Call Number
895.911 พ1711 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
พินิจวรรณคดี : จากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ และวันเพ็ญ เหลืองอรุณ, เขียน.
Author
ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
Call Number
895.9109 ณ113พ 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
รามเกียรติ์ 7 / เอื้อยนาง.
Author
รามเกียรติ์.
Published
กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2562.
Call Number
895.914 ร265ร 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ฤกษ์งามยามปารีส = A moveable feast / เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ; ไพรัช แสนสวัสดิ์, แปล.
Author
เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์
Call Number
813.54 ฮ563ฤ 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles