Search again

Found: 4,118  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา" : หนังสือประกอบการสัมมนา ; วันที่ 27 มกราคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Author
การสัมมนา "กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่นจุดเปลี่ยนการพัฒนา"
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2548
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image

image
"การใช้ถ้อยคำในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย" :$
Author
ประธาน วัฒนวาณิชย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,$
Location
สำนักหอสมุด

image
"การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน " : สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ; วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
การสัมมนาเรื่อง "การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน "
Published
เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"ความรับผิดของนิติบุคคลกรณีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /$
Author
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,$
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"น้อยก็หนึ่ง" แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
Published
กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image
"ปั้นดิน กินข้าว" ที่บ้าน แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน / วิชุลดา นิลม่วง
Author
วิชุลดา นิลม่วง.
Published
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548
Call Number
641.5 ว324ป
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Number
305.42 ผ419 2548
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ผู้หญิงห้ามเข้า" จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย / บรรณาธิการ จิตติมา ภาณุเตชะ, ณัฐยา บุญภักดี
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สศส.), 2548.
Call Number
305.409593 ผ419 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
"รับ" เพื่อ "ให้" / สภากาชาดไทย
Author
สภากาชาดไทย.
Published
กรุงเทพฯ : อิมเมจ, [2548?]
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"รู้เก็บรู้ใช้ " ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา / เรียบเรียง โดย องอาจ จิระอร
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548
Call Number
332.0415 ร411
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles